Privacyverklaring – Coach Zeist

Uitwisseling van gegevens

De uitwisseling van gegevens en dialoog vindt plaats in een beveiligde web-omgeving (Pluform). De klant krijgt een persoonlijk account en wachtwoord. Op Pluform vindt u het privacybeleid van dit platform.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • polisnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Uw rechten

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

1. Recht op dataportabiliteit
Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.

2. Recht op vergetelheid
De WGBO wet, die de counselor/coach verplicht om dossiers tenminste 20 jaar te bewaren en financiële gegevens 7 jaar, is een wettelijke verplichting die boven het AVG recht van een cliënt staat, om verwerkte persoonsgegevens te laten wissen. Maar deze wet regelt ook dat u het recht heeft om uw zorgverlener te vragen om uw gegevens eerder te vernietigen. Uw zorgverlener moet daaraan gehoor geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten worden.
Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg. Financiële en administratieve gegevens over client en persoonlijke werkaantekeningen vallen niet onder het vernietigingsrecht.

3. Recht op rectificatie, aanvulling en aanpassing van de verwerking van harde persoonsgegevens
Dit zijn persoonsgegevens zonder oordeel. U heeft het recht het gebruik van de harde gegevens aan te laten passen indien: – de gegevens mogelijk onjuist zijn – de gegevens onvolledig zijn – de verwerking onrechtmatig is – de gegevens niet meer nodig zijn.

4. Recht op inzage
Het recht uw persoonsgegevens in te zien. Dit zijn niet de aantekeningen van de counselor die hij/zij voor zichzelf maakt. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.

6. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. Indien u aanspraak wilt maken op een van deze rechten kunt u gebruikmaken van de volgende voorbeeldbrieven https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven en deze bij mij indienen. Wij maken dan een document op waarin nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Coach Zeist gebruikt technische en functionele cookies voor optimale werking van de website. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Als u via onze website een afspraak maakt, dan verloopt dit via SuperSaaS, meer informatie vind u hier https://www.supersaas.nl/info/privacy_nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij een bezoek aan mijn website worden de volgende cookies geplaatst:

_grecaptcha / gstatic.com
_GRECAPTCHA / google.com
_SS_s / supersaas.nl
rc::a / gstatic.com
rc::b / gstatic.com
rc::c / gstatic.com
lang / supersaas.nl
_ga / googletagmanager.com / coach-zeist.nl
_ga_# / googletagmanager.com / coach-zeist.nl
_gat / google-analytics.com / coach-zeist.nl
_gid / google-analytics.com / coach-zeist.nl
collect / google-analytics.com / coach-zeist.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de door mij verleende diensten, dan wil ik u vragen dit met mij te bespreken. Als wij er niet uitkomen, dan verwijs ik u voor klachten die betrekking hebben op de behandeling naar de ABvC, met ondersteuning van een klachtenfunctionaris (klachten@abvc.nl). Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementairegezondheidszorg/
Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

De procedure klachtenafhandeling, het klachtenreglement en de gedragscode zijn in een informatiemap in de praktijk en op de website van de ABvC (https://www.abvc.nl/klachten/) beschikbaar. In de informatiemap zijn ook de praktijkwaarneming, tarieven, algemene voorwaarden en klachtenreglement van CoachTo Counselling te vinden. CoachTo Counselling is ingeschreven bij S.C.A.G. (Een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg).

Beveiliging persoonsgegevens SSL verbinding

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat CoachTo Counselling gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar CoachTo Counselling, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Wijzigingen

CoachTo Counselling is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@coach-zeist.nl

Laatst bijgewerkte versie: Maart 2023